Referat fra årsmøte Solbergstrand Vel 2006

Referat fra årsmøte Solbergstrand Vel 2006

Solbergstrand Vels årsmøte
Lørdag 24.juni 2006 klokken 14.00 i Båthuset på Børrebråten 1 fullmakt.
Det var 37 medlemmer tilstede , inklusiv et fulltallig styre.

 

1. Åpning
Styrets leder; Per Arne Skjæveland ønsket velkommen.

2. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
Per Arne Skjæveland ble valgt til møteleder. Liv Østli til referent. Liv Johansson og Gunnar Hovden skriver under protokollen.
Møteleder beklager en noe sen innkalling. Innkalling godkjent av årsmøtet.

3. Godkjenning av referat fra årsmøte 2005
Årsmøtereferat 2005 godkjent

4. Årsberetning, regnskap og budsjett
Årsberetningen lest opp i sin helhet og følgende punkter kommentert:
Veivedlikehold: Fortsatt noen hull som skal dekkes. Arbeidet er bestilt.
Rammeplan: Egen informasjon etter årsmøtet
Regnskap, budsjett og revisjonsrapport ble presentert.
Ingen kommentar fra årsmøtet.

5. Godkjenning av regnskap, budsjett og ansvarsfrihet for styret.
Regnskapet er godkjent av revisor. Ingen kommentar fra årsmøtet. Styrets årsberetning og regnskapsrapport ble enstemmig godkjent.

6. Fastsettelse av årskontingent
Ingen endring i årskontingent er foreslått.
Enstemmig godkjent.

7. Valgkomiteens innstilling til valg av styre og revisorer
Valgkomiteen var ikke representert på årsmøtet. Møteleder refererte valgkomiteens innstilling.

Styremedlemmer:
Per Arne Skjæveland Ikke på valg
Liv Østli 2 år (gjenvalg)
Knut Kirkeby 2 år (gjenvalg)
Asle Firing Ikke på valg
Thomas Hoel Ikke på valg

Vararepresentanter:
Per Karsten Olsen Ikke på valg
Øyvind Johannessen trekker seg etter eget ønske
Som hans etterfølger foreslår valgkomiteen
Per Ivar Johannesen

Revisorer: Knut Gulbrandsen og Dag Johansen (gjenvalg)
8. Styrets nominasjon til valgkomité:
Espen Johannessen, Arne Olsen, Gunnar Hovden

9. Innkomne forslag
Ingen forslag.

10. Valg av styre, revisorer og valgkomite
Ingen motkandidater. Samtlige valg ble dermed enstemmig vedtatt

Valgresultat:

Styremedlemmer:
Per Arne Skjæveland (Ikke på valg)
Liv Østli 2 år (gjenvalg)
Knut Kirkeby 2 år (gjenvalg)
Asle Firing (Ikke på valg)
Thomas Hoel (Ikke på valg)

Vararepresentanter:
Per Karsten Olsen (Ikke på valg)
Per Ivar Johannesen (Ny)

Revisorer: Knut Gulbrandsen og Dag Johansen (gjenvalg)
Valgkomite: Espen Johannessen, Arne Olsen, Gunnar Hovden

Styreleder takket på vegne av alle for tilliten

11. Diverse
Tømming av tette tanker. Onyx har byttet navn til Veolia

Søppel ved containeren. Det er problematisk at det settes igjen søppel utenfor containeren. Dersom dette ikke opphører kan det bety at grunneier krever containeren flyttet.

Olsok fest 29.juli ved tennisbanen. Alle er hjertelig velkommen

 

Ingen andre saker under diverse

 

 

Solbergstrand 25.juni 2006