Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Solbergstrand Vel

Vedtatt på årsmøtet 29. juni 2002, § 3 er oppdatert etter årsmøtet 2017

§1 Navn og medlemskap

Vellets navn er «Solbergstrand Vel». Solbergstrand Vel er en sammenslutning av grunneiere og grunnleiere på Solbergstrand. Til Solbergstrand regnes alle eiendommer utgått fra Gnr. 5, 6, 7 og 8 i Frogn. Som medlem av Solbergstrand Vel kvalifiserer alle som eier eller leier grunn i første hånd på Solbergstrand.

§2 Formål

Solbergstrand Vel har som formål å ivareta saker av felles interesse for medlemmene. Hovedsaker av felles interesse er:

Vedlikehold og utbedring av Velveiene. Med Velvei menes de deler av veinettet som er overtatt av Vellet og som skal driftes og vedlikeholdes for Vellets regning. Overtakelse av nye deler av sideveiene avgjøres av årsmøtet etter innstilling fra styret og forutsetter at veikropp, møteplasser og grøfter er ferdig opparbeidet.Tilskudd til vedlikehold av sideveier under hensyntagen til Vellets økonomi.

Vedlikehold og arbeide for felles gavnlig utnyttelse og forskjønnelse av Velparken.

Fremme saker som bevarer Solbergstrands verdi som attraktivt rekreasjonsområde.

Perspektiv på videre utbygging av infrastrukturen.

 

§3 Kontingent

Vellets drift er basert på medlemskontingenten som fastsettes av årsmøtet. Kontingenten betales hvert år innen 28 februar.

Det betales én årskontingent for hver private bruksenhet. Feriehjemmene betaler én kontingent pr. hytte/utleieenhet. For næringseiendommer /-virksomhet inngås særavtaler.

Ubebygde eiendommer som det tidligere ikke er betalt velkontingent for skal betale en tilknytningsavgift når de bebygges. Avgiften fastsettes av årsmøtet og er for tiden kr 25.000,-.

§4 Ordinært årsmøte

Vellets høyeste organ er årsmøtet som holdes hvert år ultimo juni måned. Styret innkaller til årsmøtet skriftlig innen 1. juni. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 15. mai. Innkallingen skal inneholde tid og sted for møtet og dagsorden, herunder forslag som skal behandles på møtet. Med innkallingen skal også følge styrets årsberetning, revidert regnskap og budsjettforslag.

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Det skal også velges referent og to medlemmer til å undertegne protokollen.

Årsmøtet skal ha følgende dagsorden:

Konstituering av møtet v/styrets leder, herunder godkjenning av innkalling og eventuelle fullmakter. Valg av referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.Valg av møteleder

Styrets årsberetning

Eventuelle utvalgs beretninger

Revidert årsregnskap foregående kalenderår

Revisors beretning

Revidert budsjett for inneværende kalenderår

Budsjett og fastsette kontingent for neste kalenderår

Innkomne forslag

Valg av styre, varamedlemmer til styret, to revisorer og valgkommité med tre medlemmer.

Årsmøtet avsluttes

Saker som ikke er med på sakslisten kan ikke behandles på årsmøtet med påfølgende bindende avstemning for vellets medlemmer.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/10 av medlemmene er tilstede.

Beslutninger tas ved alminnelig flertall, ved stemmelikhet faller forslaget. Vedtektsendring krever 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer.

§5 Stemmerett

Stemmerett har medlemmer som har betalt ilagt kontingent for inneværende og tidligere år før årsmøtet. En betalt kontingent gir 1 stemme. Institusjoner og næringsvirksomhet har stemmerett i henhold til det antall medlemskap som det betales kontingent for.

Feriehjemmene og næringsvirksomheter har rett til å møte med et antall representanter tilsvarende det antall stemmer de har. Medlemmene har rett til å møte ved fullmektig som må framlegge skriftlig og datert fullmakt ved møtets begynnelse. Det kan ikke utstedes mer enn én fullmakt pr. fremmøtende medlem.

§6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller når minst ¼ av medlemmene skriftlig forlanger det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er kunngjort i innkallingen. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje med minst to ukers varsel og skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles. For øvrig gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.

§7 Styret

Solbergstrand Vel ledes av et styre på minst fire medlemmer, leder og minst tre andre medlemmer med to varamedlemmer. Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for to år ad gangen, slik at to medlemmer og ett varamedlem står på valg hvert år.

Styret velger selv leder blant styremedlemmene. Dette valget gjelder for hele perioden frem til neste årsmøte. Arbeids/ansvarsforhold avgjøres for det enkelte styremedlem etter interne drøftelser i styret. Innenfor gitte budsjettrammer kan styret engasjere ekstern hjelp til nærmere bestemte arbeidsoppgaver.

Styremøte innkalles av styreleder eller når minst to medlemmer krever det. Varamedlemmene innkalles til alle styremøter, men har stemmerett kun når det foreligger forfall. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer møter.

Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Styret fører protokoll over sine møter. Styret kan ikke, uten etter spesiell fullmakt fra årsmøtet, forplikte medlemmene utover vedtatt budsjett eller i saker som har direkte betydning for det enkelte medlem.

Styremedlem eller forretningsfører må ikke delta i behandling eller avgjørelse av noe spørsmål som vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

§8 Oppløsning

Oppløsning av Solbergstrand Vel kan bare behandles på ordinært årsmøte og vedtas med ¾ flertall.

Ved oppløsning tilbakeføres vellets frie midler til dem som er medlemmer på oppløsningstidspunktet.